Hot Drinks

21.Cà phê đen hoặc sửa nóng                                            $5.00
      Vietnamese coffee (black/white)

22. Cà phê đen hoặc sửa đá (black/white)                      $5.00
      Vietnamese ice coffee (black/white)

23. Espresso                                                                          $4.00

24. Flat  white                                                                       $4.00

25. Cappuccino                                                                     $4.00

26. Long black                                                                       $4.00

27. Short Black                                                                      $4.00

28. Café latte                                                                          $4.50

29. Mocha                                                                               $5.00

30. Hot chocolate                                                                  $5.00

31. Hot lemon tea                                                                 $4.00

32. Jasmin tea (pot)                                                             $2.50